Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

// začiatok dokumentu Uznanie záväzku - vzor //

PÔŽIČKA IHNEĎ

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Dlžník: ...................................... , IČO: ...................................... , sídlo: ...................................... , zast.: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi: ...................................... , IČO: ...................................... , sídlo: ...................................... , zast.: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Výška záväzku: 28.314,28 € (slovom: dvadsaťosemtisíctristoštrnásť eur, dvadsaťosem centov )
Dôvod vzniku záväzku: Záväzok vznikol na základe neuhradených faktúr:

Číslo faktúryLehota splatnostiFakt. sumaDoteraz uhradenéZostatok k úhrade
1516002894 28.8.20161.962,72 €0 €1.962,72 €
1516003285 24.9.20161.135,04 €0 €1.135,04 €
1516003286 24.9.20162.530,26 €0 €2.530,26 €
1516003557 4.10.2016612,71 €0 €612,71 €
1516004256 19.11.20166.156,24 €0 €6.156,24 €
1516004257 19.11.2016239,86 €0 €239,86 €
1516004258 19.11.2016569,51 €0 €569,51 €
1516004261 19.11.2016151,80 €0 €151,80 €
1516004262 19.11.2016101,33 €0 €101,33 €
1516004264 19.11.2016167,15 €0 €167,15 €
1516004266 19.11.2016234,76 €0 €234,76 €
1516004512 29.11.20167.100,16 €0 €7.100,16 €
1516004515 29.11.20161.146,65 €0 €1.146,65 €
1516004516 29.11.2016304,39 €0 €304,39 €
1516004517 29.11.2016837,36 €0 €837,36 €
1516004520 29.11.2016199,92 €0 €199,92 €
1516004521 29.11.2016147,82 €0 €147,82 €
1516004522 29.11.20161.582,69 €0 €1.582,69 €
1516004524 29.11.2016837,18 €0 €837,18 €
1516004526 29.11.2016187,58 €0 €187,58 €
1516004527 29.11.2016221,03 €0 €221,03 €
1516004529 29.11.2016196,44 €0 €196,44 €
1516004530 29.11.2016246,14 €0 €246,14 €
1516004531 29.11.2016277,62 €0 €277,62 €
1516005031 26.12.20161.123,36 €0 €1.123,36 €
1516005684 28.1.201744,56 €0 €44,56 €
------------------------------------
SPOLU k úhrade 28.314,28 €

(ďalej len „záväzok“)
Dlžník bude splácať záväzok v splátkach nasledovne: .
V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu ......................................
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobode a vážne.
V Bratislave , dňa .............................
...................................
Dlžník
...................................
Veriteľ

// koniec dokumentu Uznanie záväzku - vzor //