Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Účinky uznania záväzku voči ručiteľovi

Ak dlžník uzná svoj dlh voči veriteľovi, aj voči ručiteľovi platí vyvrátiteľná právna domnienka, že záväzok v čase uznania trval. Obchodný zákonník nevyžaduje súhlas ručiteľa, na rozdiel od Občianskeho zákonníka, ktorý viaže účinky uznania dlhu voči ručiteľovi na jeho súhlas (§ 548 ods. 3). Uznanie záväzku v písomnej forme spôsobuje aj voči ručiteľovi začiatok plynutia novej štvorročnej premlčacej doby od okamihu uznania. Nakoľko je toto ustanovenie dispozitívne, je ho možné meniť. Ustanovenie § 323 je dispozitívne, a preto sa možno od neho odchýliť, prípadne niektoré jeho účinky vylúčiť. Ustanovenie § 407, na ktoré však odkazuje odsek 2, je kogentné (teda ho nemožno meniť).

Obchodný zákonník pozná aj písomné predĺženie premlčacej doby ( podľa § 401), ktoré sa týka len záväzkov nepremlčaných, a možno ho urobiť aj opakovane.