Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Stiahnuť Úplné Uznanie Záväzku

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Dlžník:
nar.:
, bydlisko:
občianstvo:
Dlžník:
IČO:
, sídlo:
, zast.:

Iné údaje:
- Odobrať dlžníka
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi:
nar.:
, bydlisko:
občianstvo:
veriteľovi:
IČO:
, sídlo:
, zast.:

Iné údaje:
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Výška záväzku:
(slovom:
)


.......................................................
.......................................................
Číslo faktúryLehota splatnostiFakt. sumaDoteraz uhradenéZostatok k úhrade
Pridať ďalšiu faktúru
----------------------------------
SPOLU k úhrade
(ďalej len „záväzok“)


Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok jednorázovo najneskôr do


Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške
vždy
. Prvá splátka je splatná
. V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.
Dlžník bude splácať záväzok v splátkach nasledovne:
.
V prípade, ak sa dlžník omešká s čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.


Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobode a vážne.
V
, dňa
.............................
....................................................................
DlžníkVeriteľ
Poslať vytvorené uznanie záväzku na túto emailovú adresu: