Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Ako to funguje

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Ako vytvoriť Uznanie záväzku na stránke uznanie-zavazku.sk

Použitie aplikácie je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Uznanie záväzku budete mať vypracované zaručene správne a úplne.

Pri vytvorení uznania záväzku postupujte podľa nasledovných krokov:

 • Najskôr je potrebné označiť dlžníka.
 • Vyberte si z možností, ktoré dáva systém na výber:

  • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
  • b) fyzická osoba podnikateľ,
  • c) právnická osoba

  Po výbere dlžníka je potrebné vyplniť údaje o dlžníkovi. Ak je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalý pobyt
  • bydlisko
  • občianstvo
  • Ak ste si vybrali fyzickú osobu podnikateľa je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)
  • obchodné meno dlžníka
  • IČO dlžníka
  • Sídlo dlžníka
  • Ak ste si vybrali ako dlžníka právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)
  • obchodné meno dlžníka
  • IČO dlžníka
  • Sídlo dlžníka

  Tieto údaje sú dostatočné na riadnu identifikáciu dlžníka.

 • Rovnakým spôsobom je potrebné ďalej vyplniť údaje veriteľa (t.j. toho, komu dlžník dĺži peniaze)
 • Uveďte výšku dlhu (číslami a slovom)
 • Dôležitou častou je vyplnenie dôvodu vzniku dlhu. V tejto časti by ste mali uviesť ako vznikol dlh. Máte na výber dve možnosti, prvá je “na základe faktúr” druhá “inak ako na základe faktúr”. Dôležité je uviesť kedy vznikol dlh, na základe akého úkonu (titulu resp. zmluvy) a ak dlžník časť dlhu už uhradil, tak je to potrebné tiež uviesť, aby bola zrejmá nielen pôvodná výška dlhu ale aj aktuálna výška dlhu. Pokiaľ si zvolíte “na základe faktúr” potom je potrebné uviesť každú faktúru jednotlivo a vypísať všetky kolónky. Systém automaticky spočíta celkovú výšku neuhradených faktúr. Ak zvolíte “inak ako na základe faktúr” je potrebne presne popísať kedy a ako vznikol dlh a na základe čoho (zmluvy, spôsobenej škody, bezdôvodného obohatenia alebo inak), taka by dôvod nebol zameniteľný s iným dôvodom vzniku dlhu.
 • V ďalšej časti si vyberiete, či má dlžník vrátiť dlh
  • Jednorázovo (uvediete aj dátum vrátenia dlhu)
  • V mesačných splátkach (uvediete výšku mesačnej splátky a vyberiete, v ktorý deň bude splátka splatná)
  • Iným spôsobom (ktorý je potrebné uviesť) – túto kolónku vypĺňate vtedy, keď dlžník neuhradí dlh ani jednorázovo a ani v mesačných splátkach, ale napríklad v týždenných splátkach alebo dvojmesačných, prípadne kombinovane rôzne dni. Tu je potrebné presne špecifikovať, kedy bude splátka splatná a v akej výške.
 • V ďalšej časti si vyberiete z možností, ako chcete aby Vám dlžník vrátil dlh, či to má byť prevodom na účet alebo v hotovosti. Ak si zvolíte “prevodom na účet”, potom je potrebné dopísať aj číslo účtu, kam má dlžník peniaze previesť, keď bude pôžičku vracať. Pokiaľ má dlžník peniaze vrátiť v hotovosti, do zmluvy sme zakomponovali, že to má byť v mieste bydliska veriteľa, pretože, ak by táto skutočnosť nebola uvedená, platilo by, že dlh je splatný v mieste bydliska dlžníka. Na súde by ste museli dokazovať, že ste u dlžníka boli a žiadali ho o úhradu pôžičky.
 • V ďalšej časti vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude uznanie dlhu podpisovať.
 • Stlačíte „Stiahnuť“.
 • Systém vám vygeneruje dokument vo formáte PDF, ktorý podpíše veriteľ a dlžník. Nezabudnite dopísať rukou aj dátum podpisu.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente. Nie je to však podmienkou.

V uznaní záväzku je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov.

Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšom výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.