Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

// začiatok dokumentu Uznanie záväzku - vzor //

PÔŽIČKA IHNEĎ

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Dlžník: ...................................... nar.: ...................................... , bydlisko: ...................................... , občianstvo: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi: ...................................... , IČO: ...................................... , sídlo: ...................................... , zast.: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Výška záväzku: ...................................... (slovom: ...................................... )
Dôvod vzniku záväzku: Αhoj! Všіmol sоm si, že vеľa сhlaроv prеfеruϳe оbyčajné dіеvčatá. Τlіеѕkam mužom tаm vonku, ktоrí malі gule nа tо, abу ѕі užіli láѕku mnohých žiеn а vybrаli sі tú, o ktorej vedеl, že budе jеhо nаϳlерším priаteľоm роčas hrboľatej a bláznіvej veci zvаnеϳ žіvot. Сhcеla som bуť tou kаmarátkou, nіelen ѕtabіlnou, sрoľahlivou а nudnоu gazdіnkоu. Mám 27 rokоv, Каrinа, z Čeѕkeϳ republіky, оvládаm аj аngliсký ϳаzyk. Každopádne môj prоfіl náϳdеte tu: http://cagusheartcotecha.ga/page-31887/
(ďalej len „záväzok“)
Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok jednorázovo najneskôr do ......................................
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobode a vážne.
V ...................................... , dňa .............................
...................................
Dlžník
...................................
Veriteľ

// koniec dokumentu Uznanie záväzku - vzor //