Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

// začiatok dokumentu Uznanie záväzku - vzor //

PÔŽIČKA IHNEĎ

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Dlžník: ...................................... nar.: ...................................... , bydlisko: ...................................... , občianstvo: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi: ...................................... , IČO: ...................................... , sídlo: ...................................... , zast.: ...................................... , iné údaje: ......................................
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Výška záväzku: ...................................... (slovom: ...................................... )
Dôvod vzniku záväzku: Alien: Covenant Hind.. E31 Day 29 avid 5.5.53 Lucky?Star Star Wars Rebels Beelzebub DOWNLOAD SUB ITA (2011) A Robinson csalad titka A Robinson csalad titka:Igazi csodagyerek a tizenket eves Lewis, aki maris szamos sajat talalmannyal buszkelkedhet, koztuk az Emlekszkennerrel. Lewis azt remeli, hogy a gepezet jovoltabol vegre megtalalhatja a ver szerinti edesanyjat, akit nem ismer. Azt szeretne, hogy ujra egy csaladot alkossanak. Mielott azonban Lewis megvalosithatna tervet, a szerkezetet ellopja tole a velejeig romlott Kalapos ferfi es nem kevesbe gonosz tarsa, ... libre descarga de peliculas Anthropoid (2016) hd Perfect Proposal (Movie) Trophy Wife Ozzy - Cucciolo coraggioso (2017) The Emotion Regulation Skills System for Cognitively Challenged Clients: A DBT® -Informed Approach Star Trek: The Animated Series Michael Jackson
(ďalej len „záväzok“)
Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok jednorázovo najneskôr do ......................................
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobode a vážne.
V ...................................... , dňa .............................
...................................
Dlžník
...................................
Veriteľ

// koniec dokumentu Uznanie záväzku - vzor //