Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Medzi Fyzickými Osobami

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Vzor uznania záväzku medzi Fyzickými osobami

„// začiatok dokumentu Uznanie záväzku - vzor //“

Uznanie záväzku

(podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)

Dlžník: .................................... nar.: ...................................... , bydlisko: ...................................... , občianstvo: ...................................... .
(ďalej len "dlžník")
týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči
veriteľovi: ...................................... nar.:: ...................................... , bydlisko: ...................................... , občianstvo: ...................................... .
(ďalej len "veriteľ")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Výška záväzku: 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur )
Dôvod vzniku záväzku: Záväzok vznikol na základe kúpnej zmluvy zo dňa 04.05.2013, na základe ktorej mal dodať dlžník veriteľovi prenosnú záhradnú chatku v tejto hodnote. Do dnešného dňa sa tak nestalo.
(ďalej len „záväzok“)
Dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1000,- € vždy do 15. dňa v mesiaci. Prvá splátka je splatná 15.04.2014. V prípade, ak sa dlžník omešká čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý záväzok.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na jeho číslo účtu č. 2233223322/1100.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením záväzku, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti záväzku až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním záväzku nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania záväzku (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).
Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tohto vzťahu (záväzku) alebo v súvislosti s ním, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským Súdom Bratislava zriadeným pri obchodnej spoločnosti Rozhodcovský Súd Bratislava s.r.o., IČO: 47 537 451, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených štatútom a rokovacím poriadkom Rozhodcovského Súdu Bratislava. Zmluvné strany sa podriadia rozhodcovskému konaniu a rozhodcovskému rozsudku. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca ustanovený podľa vnútorných predpisov Rozhodcovského Súdu Bratislava.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobode a vážne.
V Bratislave , dňa .............................
...................................                                                                               .................................
         Dlžník                                                                                                         Veriteľ
„// koniec dokumentu Uznanie záväzku - vzor //“